sekretarRjukan 2018-11-08 23:56:07

Sam Eydes Idrettsfond 2018

 

Fondsstyret 2016-2018 Kirsten Borge – leder Aust-Agder idrettskrets Geir Berge Nordtveit – leder Telemark idrettskrets Dag Nielsen – nestleder Telemark idrettskrets Sekretærer: Sondre Fjelldalen – organisasjonssjef Telemark idrettskrets/ Svein Lien – organisasjonssjef Aust-Agder idrettskrets

Søknad fra idrettslagene Søknader gjelder kun for idrettslagenes i Tinn, Notodden og tidligere Moland kommune, Arendal, og begrunnes i.h.t statutter. Idrettslagenes hovedstyre sender søknad(er) i prioritert rekkefølge til fondsstyret innen 15.oktober 2018. Kopi av søknad(er) sendes til Idrettsrådet i egen kommune. For idrettslagene tilhørende tidligere Moland kommune, Arendal, sendes også kopi til Aust-Agder idrettskrets (se adresser på siste side)

Uttale fra Idrettsrådet Idrettsrådene i Tinn, Notodden og Arendal sender en uttale til fondsstyret innen 12.november 2018. Arendal Idrettsråd sender også kopi til Aust Agder idrettskrets.

Behandling i fondsstyret Fondsstyret avholder møte 3.desember 2018.

Stipender Det ble i 2017 utdelt stipender på totalt kr. 60.000.-. Fondsstyret tar stilling til størrelsen på utdeling for 2018 i møtet.

Utdeling Idrettskretsen vil i samarbeid med Idrettsrådene finne en anledning for utdeling av stipendet.

SAM EYDES IDRETTSFOND S T A T U T T E R

(Opprinnelige statutter av 30.11.1978, justert av fondsstyrets møter 06.11.1980, 07.04.1983, 20.11.1990, 27.11.96, 10.12.2002 og 01.12.2008)

1. Fondets midler forvaltes av DnBNOR. Fondets kapital skal ikke angripes. Årlig avkastning deles ut.

2. Fondets styre består av tre personer. To oppnevnes av Telemark idrettskrets - en oppnevnes av Aust-Agder idrettskrets. Som fondsstyrets sekretærer fungerer organisasjonssjefer i Telemark idrettskrets og Aust-Agder idrettskrets. Kostnader i forbindelse med fondsstyrets møter, dekkes av fondets avkastning. Administrasjonskostnadene dekkes også av samme konto.

3. Av fondets avkastning deles hvert år, i desember måned, ut tre like store stipend. Stipendet deles ut til idrettslag eller enkeltpersoner innen hver av kommunene Tinn, Notodden og Arendal (tidligere Moland). Stipendet skal primært gå til videreutvikling av aktivitetstilbudet innen det enkelte idrettslag - eller til premiering av spesielle idrettsarrangementer. Enkeltpersoner må, for å være aktuelle søkere, stå tilsluttet et idrettslag innen kommunen, eller være aktiv i et lag utenom kommunens grenser i en idrett som det ikke gis tilbud om innen kommunen. (Dette gjelder aktive idrettsutøvere eller ledere, trenere, instruktører - for perfeksjonering innen sin idrettsgren, eller videreutvikling av sitt virke som idrettens tillitsvalgte.) Fondsstyret kan, etter vurdering av søknadene, eventuelt dele et stipend.

4. Søknad om stipend skal framsendes gjennom idrettslagets hovedstyre. Dersom det foreligger mer enn en søknad må hovedstyret prioritere. Søknadene sendes så til fondsstyret, som før endelig tildeling, innhenter uttalelse fra idrettsrådet i de respektive kommuner.

5. Dersom det et år ikke er aktuelle søkere innen en kommune tilføres stipendiet fondets kapital.

6. Eventuelle tvister vedrørende fondet/styrets avgjørelser, blir å innrapportere - til Norges idrettsforbund for avgjørelse.

7. Dersom Telemark og/eller Aust-Agder idrettskrets oppløses - overføres fondet til den organisasjon som for ettertida vil erstatte nevnte idrettskretser

Adresser og kontaktpersoner:

SAM EYDES IDRETTSFOND c/o Telemark idrettskrets Idrettens Hus Fridtjof Nansensgate 19 c 3722 Skien

Sondre Fjelldalen – telefon 419 00 130 sondre.fjelldalen@idrettsforbundet.no Organisasjonssjef Telemark idrettskrets

Svein Lien – telefon 906 45 253 svein.lien@idrettsforbundet.no Organisasjonssjef Aust Agder idrettskrets

Arendal Idrettsråd c/o Stein Bø-Mørland Aust-Agder idrettskrets Østenbuveien 80 4848 Arendal stein.bo-morland@idrettsforbundet.no

Tinn Idrettsråd c/o Ole Jon Tveito Sollivn 2 3660 Rjukan post@tinnidrett.no

Notodden Idrettsråd c/o Jonny Pettersen Gjermund Haugens veg 36 3684 Notodden johnnype@online.no