sekretarRjukan 2018-11-08 23:19:19

Idrettspolitisk dokument

 

FORMÅL– VISJON – VERDIER - MÅLSETTINGER

 

GRUNNOPPLYSNINGER

 

 • NavnRjukan Idrettslag

 • Stiftet08.02.1911

 • Org.nr.979 278 748

 • E-postadr.post@rjukanil.no

 • Nettadr.Rjukanil.no

 • Bankforb.Tinn SparebankFORMÅL

 

 • Rjukan Idrettslag er et fleridrettslag som skal være en åpen og demokratisk organisasjon, der formålet er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og følge dens lover og regler.

 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, dugnad, lojalitet og likeverd.

 • Idrettslaget er selveid, frittstående og består av personlige medlemmer

 

VISJON

 

 • Rjukan IL :     - Idrett for alle i et trygt miljø.VERDIER

 

 • INKLUDERENDE   / UTVIKLENDE    / ENGASJERENDE

 

 • Inkluderende betyr at RIL skal være en åpen klubb som legger vekt på allsidighet og at alle respekterer hverandre. Vi skal være «en klubb for alle» og skape samhold både innad i gruppene og på tvers av gruppene

 • Utviklende betyr at i RIL skal trenere og tillitsvalgte oppleve selvutvikling ved å ha meningsfylte oppgaver. De skal ha riktig kompetanse for å gi utøverne et godt idrettslig tilbud, slik at utøverne opplever god mestring tilpasset aktivitetsnivå.

 • Engasjerende betyr at RIL fremstår som en klubb det er godt å komme til. Alle medlemmer, foreldre, ledere, samarbeidspartnere eller andre, skal oppleve at det er motiverende å bidra. Det er gleden og motivasjonen som skal gjenspeile all aktivitetMÅLSETTINGER

 

 • RIL skal ha et godt idrettslig tilbud til barn og unge i alle aldre av begge kjønn

 • RIL skal ha et stort bredde- og aktivitetsnivå

 • RIL skal være en klubb du ønsker å bli med i

 • Medlemmene skal føle at miljøet er trygt og at det er et godt sted å være

 • RIL skal stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige nivå og tilpasse seg de regler og normer som gjelder innenfor et fellesskap.

 • For alle medlemmer skal det skapes forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk

 • RIL skal ha en sunn og god økonomi

 • RIL skal være basert på stor dugnadsinnsats fra tillitsvalgte og foreldre

 • RIL skal arbeide for rekruttering og utdanning av ledere, trenere og tillitsvalgte

 • RIL skal arbeide for at særidrettene i laget skal ha gode vilkår, spesielt når det gjelder anlegg og treningsarenaer

 • RIL skal bidra, og bli oppfattet som en stor og positiv aktør i lokalsamfunnet, og sørge for å ha en tett og god relasjon til kommunen
ORGANISERING

 

 • Se organisasjonskartet i årsmøtekompendiet.

 

ÅRSMØTET

 

 • Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned

 • Årsmøtet innkalles av styret med minst èn måneds varsel direkte til medlemmene, evt. på en annen forsvarlig måte.  Saksdokumentene skal gjøres tilgjengelig for medlemmene

 • Forslag som skal behandles, skal være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet

 • Årsmøte skal behandle saker i henhold til vedtektene.

 • For å ha stemmerett og være valgbar, må man være fylt 15 år

 

STYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

 

 • Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Alle medlemmer velges for 2 år, bortsett fra varamedlemmer som velges for 1 år

 • Leder skal være foreningens ansikt utad og representere foreningen i viktige møter og forhandlinger, både med parter innenfor idretten og med offentlige myndigheter

 • Leder skal lede og planlegge styrets arbeid og koordinere foreningens aktivitet i nært samarbeid med det øvrige styret.

 • De øvrige styremedlemmer skal tildeles oppgaver/ansvarsområder, slik at arbeidsoppgavene blir fordelt og gjør styrearbeidet interessant for den enkelte.

 • Blant hovedstyrets medlemmer skal det også velges representant til RIL Barneidrett, RIL stadionutvalg, repr. til div. hallstyrer og 3 repr. til Tinnløypa.   I tillegg skal det også velges repr. til Tinn Idrettsråd og oppnevne en Politiattestansvarlig. Hovedstyret kan velge andre personer enn de som er valgt i Hovedstyret til disse rollene.ØKONOMI

 

 • Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi, herunder også gruppenes økonomi.

 • Det skal etableres fullmakter og gode rutiner, slik at bilags-  og pengebehandling er under kontroll og i henhold til bestemmelsene. Gjelder også gruppene.

 • Underslagsforsikring skal være tegnet for de som disponerer konti. Gjelder også gruppene.

 • Idrettslaget skal drives med en god og sunn økonomi. Lån av ekstraordinær karakter, eller av betydelig omfang, kan kun vedtas av årsmøtet. Gruppene kan ikke oppta lån.

 • Budsjett skal vedtas på årsmøte. Der skal også gruppenes budsjetter vedtas.

 • Regnskapet for laget kjøpes/settes bort til autorisert regnskapsfører.

 • Medlemskontingenten vedtas av årsmøtet

 • Idrettslaget må til enhver tid passe på om laget er pliktig til å registrere seg i merverdiregisteret  i henhold til lovverket.ANDRE OMRÅDER  

 

Rjukan I.L. følger Idrettsforbundets førende retningslinjer for bl.a. :

 

 • Antidoping

 • Offentliggjøring av bilder

 • Mobbing/seksuell trakassering

 • Alkohol

 • Politiattester

HANDLINGSPLANER

 

 • Styret i Rjukan Idrettslag har et overordnet ansvar for å utarbeide handlingsplaner og årshjul for hovedlaget.

19.01.18

Hovedstyrets AU